§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy app.contentation.com(dalej: „sklep internetowy”) jest prowadzana przez CONTENTATION Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 22, 71-064 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000871922, NIP: 8522668617.
 2. Sklep internetowy, w toku działalności zbiera i dokonuje przetwarzania i wykorzystywania danych Użytkowników sklepu internetowego, Reklamodawców, Wydawców oraz Influencerów (dalej: „Użytkownicy”), w tym także danych osobowych. 
 3. Dane osobowe zbierane będą w oparciu oroz porządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).
 4. Dane Użytkowników mogą być zbierane przez Sklep internetowy w wyniku ich dobrowolnego podania przez Użytkowników m.in. podczas rejestracji konta lub przez pliki cookies.
 5. Prócz danych osobowych zbieraniu podlegają także adres IP Użytkownika, rodzaj oprogramowania Użytkownika, czy informacja z którego źródła Użytkownik został przekierowany do Sklepu internetowego. 
 6. W momencie podania danych osobowych przez Użytkownika, będzie on pouczony o sposobie przetwarzania tych danych. 
 7. Dane zbierane przez Sklep internetowy będą wykorzystywane dla celów statystycznych oraz administrowania Sklepu internetowego.
 8. Wszelkie treści znajdujące się w Sklepie internetowym chronione są prawem, w tym prawami autorskimi lub prawami ochronnym i wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez uprzedniej, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody Administratora, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszej Polityki Prywatności, w celu zapewnienia jej aktualności. O wszelkich zmianach dotyczących zmian w niniejszej Polityce prywatności, Użytkownicy będą powiadamiani drogą elektroniczną.

§ 2
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest CONTENTATION Sp. z o.o.  (dalej „Administrator”),z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 22, 71-064 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000871922, NIP:8522668617.
 2. Administrator pozyskuje dane osobowe Użytkowników, osób fizycznych reprezentujących Użytkowników będących osobami prawnymi oraz innych osób odwiedzających Sklep internetowy bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. Administrator może również pozyskiwać dane osobowe od Użytkowników, będących Wydawcami, Reklamodawcami, Dziennikarzami lub Influencerami, o ile osoby, których dane dotyczą, wyrażą na to zgodę właściwemu Wydawcy, Reklamodawcy, Dziennikarzowi lub Influencerowi.
 3. Dane osobowe pozyskiwane są w sposób zautomatyzowany. W ramach działalności Sklepu internetowego przetwarzanie danych osobowych będzie obejmowało:
  • imię i nazwisko,
  • adres-email,
  • nazwę firmy (w przypadku kont firmowych), 
  • numer telefonu,
  • adres zamieszkania, 
  • numer NIP lub PESEL.
 4. Przetwarzanie danych Użytkownika, będzie wykonywanew celu:
  1. prawidłowej realizacji złożonego zamówienia lub umowy,
  2. wypełnienia obowiązków prawnych,
  3. kontaktu w Użytkownikiem w celu prawidłowego wykonania zlecenia lub umowy,
  4. kontaktu w Użytkownikiem w celu prowadzenia procesu reklamacji, 
  5. marketingu bezpośredniego, po uzyskaniu zgody Użytkownika, 
  6. świadczeniu usług newslettera, oraz w celu prowadzenia statystyk i analiz.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Sklep internetowy jest niezbędność́ przetwarzania danych do wykonania umowy dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), komunikowania w związku ze świadczeniem usług Sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przesyłania nowych informacji o funkcjonalnościach Sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przetwarzania płatnościoraz rozliczeń usług oferowanych w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),wykonywania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wysyłki zamówionej informacji handlowej w Sklepie internetowym i marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit.a RODO) oraz niezbędność́ do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO).
 6. Usługa newslettera, o której mowa w pkt 4.f.uruchamiana jest poprzez formularz dostępny w Sklepie internetowym. Użytkownik, zgodnie z oświadczeniami złożonymi na etapie rejestracji lub korzystania ze Sklepu internetowego, może również wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych dotyczących marketingu bezpośredniego usług lub towarów tj. newsletterów, kierowanych do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z wykorzystaniem danych uzyskanych przez Usługodawcę w ramach rejestracji lub korzystania ze Sklepu internetowego.
 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane, wrazie potrzeby podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w zakresie usługi hostingu, obsługi prawnej, księgowej, marketingowej, operatorów płatności, podmiotom współpracującym, które potrzebują danych w celu realizacji zamówienia. 

§ 3
UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo do potwierdzenia przetwarzania jego danych osobowych i dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
  3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
  4. prawo do sprostowania danych osobowych, 
  5. prawo do usunięcia danych osobowych, 
  6. prawo do otrzymania kopii danych osobowych, 
  7. prawo do przeniesienia danych osobowych, 
  8. prawo do skargi do organu nadzorującego. 
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
  1. celu przetwarzania;
  2. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  3. kategorii odnośnych danych osobowych;
  4. informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  5. w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;
  6. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  7. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą- w chwili obecnej Administrator nie podejmuje i nie planuje podejmować tego typu działań
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 4. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danychosobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tychdanych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą
 5. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 6. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne docelów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1RODO.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych osobowych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 8. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:
  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6ust. 1 lit. b) RODO; oraz
  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 9. Użytkownik ma prawo żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej Użytkownik może skierować́ do Administratora żądanie pisemnie na adres Contentation Sp. z o.o., Aleja Piastów 22, 71-064 Szczecin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres app@contentation.com
 12. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody, nie wpływana zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§ 4
PLIKI COOKIES

 1. W ramach działalności Sklepu internetowego wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. 
 2. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.
 3. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, treść (np. identyfikatory akcji)oraz unikalny numer.
 4. Pliki cookies Sklep internetowy wykorzystuje w celu:
  1. dostosowania zawartości Sklepu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową, dostosowując ją do jego potrzeb i preferencji;
  2. tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze Strony Internetowej.
 5. W ramach Sklep internetowy stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies, tj.
  1. „sesyjne” (session cookies, session storage) – tj. pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Strony Internetowej, usunięcia ich przez Użytkownika, lub wyłączenia oprogramowania).
  2. „stałe” (persistent cookies, local storage) – tj. ”pliki cookies, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
 7. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika.
 8. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 9. Zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda Użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika końcowego, może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby Użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.
 10. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. 

§ 5
PRZECHOWYWANIEDANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez okres, korzystania z usług Sklepu internetowego, odwołania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie (jeżeli przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie zgody) oraz przez czas posiadania konta przez Użytkownika. 
 2. W przypadku istniejącego lub potencjalnego sporu prawnego pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, a także w przypadku istnienia prawnie uzasadnionego obowiązku Administratora, Administrator może nadal przechowywać te dane osobowe, które będą bezwzględnie konieczne dla Administratora w celu ochrony i/lub wykonywania swoich praw lub realizacji obowiązków. Przetwarzanie danych osobowych w celach statystycznych, będzie prowadzone przez okres 2 lat od ich zebrania.

§ 6
OPROGRAMOWANIE

 1. Administrator może korzystać z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google Inc., które swoją siedzibę ma w USA, a więc poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Google Inc. jest podmiotem, który przystąpił do programu Tarczy Prywatności UE-USA i zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych.Narzędzie to służy do analizy statystyk stron internetowych. Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych przez Google Analytics opisane zostały w polityce prywatności Google Analytics dostępnej pod tym linkiem.
 2. Administrator może korzystać z narzędzia Google Ads dostarczanego przez GoogleInc., które swoją siedzibę ma w USA, a więc poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Google Inc. jest podmiotem, który przystąpił do programu Tarczy Prywatności UE-USA i zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych. Narzędzie jest systemem reklamowym umożliwiającym dotarcie z przekazem reklamowym przez kanały własności Google. Szczegółowe informacje na temat Google Ads opisane zostały w polityce prywatności Google, dostępnej pod tym linkiem.
 3. Administrator może korzystać z narzędzia Google Cloud dostarczanego przez GoogleInc., które swoją siedzibę ma w USA, a więc poza terenem Europejskiego ObszaruGospodarczego. Google Inc. jest podmiotem, który przystąpił do programu TarczyPrywatności UE-USA i zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych. Narzędzie służydo korzystania z usług hostingowych tj. serwerowych. Szczegółowe informacje natemat Google Ads opisane zostały w polityce prywatności Google, dostępnej pod tym linkiem.
 4. Administrator może korzystać z narzędzia Facebook Ads dostarczanego przez MetaPlatforms Ireland Ltd, które swoją siedzibę ma w Irlandii, a więc na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Narzędzie jest systemem reklamowym który umożliwia tworzenie i precyzyjne kierowanie płatnych kampanii umiejscowionych na Facebooku, Instagramie, Messengerze oraz Audience Network. Szczegółowe informacje na temat Facebook Ads opisane zostały w polityce prywatności Meta, dostępnej pod tym linkiem.
 5. Administrator może korzystać z narzędzia Facebook Pixel dostarczanego przez MetaPlatforms Ireland Ltd, które swoją siedzibę ma w Irlandii, a więc na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Narzędzie jest stosowane w celu targetowania reklam do właściwych odbiorców, automatycznej konfiguracji komunikatów marketingowych oraz pomiaru wyników wyświetlanych reklam. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Facebook Inc. opisane zostały w polityce prywatności Facebooka dostępnej pod tym linkiem.
 6. Administrator może korzystać z narzędzia Hotjar dostarczanego przez Hotjar Ltd,które swoją siedzibę ma na Malcie, a więc na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Narzędzie jest stosowane w rejestracji zachowań użytkowników Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Facebook Inc. opisane zostały w polityce prywatności Facebooka dostępnej pod tym linkiem.
 7. Administrator może korzystać z narzędzia Google Cloud dostarczanego przez HotjarLtd, które swoją siedzibę ma na Malcie, a więc na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Narzędzie jest stosowane w rejestracji zachowań użytkowników Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Facebook Inc. opisane zostały w polityce prywatności Facebooka dostępnej pod tym linkiem.
 8. Ponadto Administrator może korzystać z usług firm obsługujących płatności online, szybkie przelewy, karty kredytowe i debetowe. Polityka prywatności tych podmiotów udostępniana jest podczas korzystania z tych narzędzi przez użytkownika. 

§ 7
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Administrator nie odpowiada za zasady prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronach Sklepu internetowego.
 2. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w Sklepie internetowym.  
 3. Wszelkie ogłoszenia, reklamy czy inne podobne treści zamieszczone w Sklepie internetowym przez jego Użytkowników mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora.
 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników. Administrator stosuje wszelkie wymagane przez prawo środki ostrożności, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe przekazywane przez Użytkowników były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem.Także Użytkownicy odpowiednimi działaniami mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych, w tym danych osobowych w Internecie (m.in.poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowania w nich kombinacji liter icyfr).