§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną i warunki korzystania ze sklepu internetowego CONTENTATION znajdującego się pod adresem app.contentation.com(dalej Aplikacja lub Sklep Internetowy), 
 2. Aplikacja to platforma e-commerce pozwalająca reklamodawcom zamówienie usług reklamowych w postaci publikacji w dostępnych w serwisach, stronach www i blogach. Aplikacja służy jako sklep internetowy służący do sprzedaży usług oferowanych przez Contentation Sp. z o.o.
 3. Usługi świadczone w sklepie internetowym polegają w szczególności na udostępnieniu Aplikacji i jej funkcjonalności. Sklep internetowy umożliwia publikację artykułów na stronach internetowych Contentation Sp zo.o., oraz umożliwia zamówienie dedykowanych artykułów do publikacji. Sklep internetowy zapewnia narzędzia komunikacyjne i funkcjonalność składania zamówień przez Reklamodawców.
 4. Właścicielem sklepu internetowego jest Contentation sp. z o.o., Al. Piastów 22, 71-064 Szczecin, KRS:0000871922, NIP: 8522668617 (dalej: Administrator lub Wydawca).
 5. Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego każdy Użytkownik musi zaakceptować Regulamin oraz zapoznać się z Polityką Prywatności. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Serwisu. 
 6. Po rejestracji Użytkownik powinien uzupełnić swój profil w sklepie internetowym w celu możliwości składania Zamówień.

§ 2
SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
  • Aplikacja lub sklep internetowy – usługa prowadzona pod adresem app.contentation.com skupiająca bazę stron i blogów, których właścicielem i operatorem jest Contentation Sp z o.o..Serwis umożliwia reklamodawcom zamawianie odpłatnych publikacji na dostępnych w sklepie internetowym serwisach internetowych. 
  • Użytkownik – osoba która przeszła poprawnie proces zakładania konta w aplikacji oraz proces weryfikacji konta e-mail oraz zaakceptowała Regulamin oraz Politykę Prywatności. 
  • Oferta– jednostronne oświadczenie woli Wydawcy zamieszczone w sklepie internetowym, dotyczące oferowanej przez Wydawcę usługi.
  • Polityka Prywatności – dokument powiązany z niniejszym Regulaminem, opisujący zasady przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym.  
  • Produkt– usługa, która może być przedmiotem świadczenia przez Administratora lub Wydawcę na rzecz Reklamodawcy.
  • Reklamodawca – Użytkownik, który jako osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności pranych lub osoba prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zamówienia Produktu w sklepie internetowym. Reklamodawcą może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca. 
  • Wydawca- Contentation Sp z o.o., która oferuje publikacje we własnych sieciach stron. 
  • Zamówienie – transakcja inicjowana przez Reklamodawcę poprzez przyjęcie Oferty Wydawcy i złożenie zamówienia, które prowadzi do zawarcia umowy między stronami. Zamówienie dokonywane przez za pośrednictwem sklepu internetowego, przez internet i ma charakter umowy zawieranej na odległość. 

§ 3
REJESTRACJA KONTA

 1. Procedura rejestracji konta Użytkownika w sklepie internetowym Contentation Sp. z o.o. polega na wypełnieniu zgodnie z instrukcjami elektronicznego formularza rejestracyjnego oraz akceptacji Regulaminów jak też odznaczenia zgód w zakresie materii wskazanych przez Administratora Wraz z akceptacją Regulaminu przez Użytkownika następuje zawarcie umowy w przedmiocie zasad korzystania ze sklepu internetowego.
 2. Usługa związana z udostępnieniem sklepu internetowego zostaje wyświadczona z chwilą uzyskania dostępu do aplikacji lub wybranych funkcjonalności. Pełen dostęp do sklepu internetowego i jego funkcjonalności Użytkownik sklepu internetowego otrzymuje po potwierdzeniu swojego adresu e-mail.

§ 4
PLIKI COOKIES

 1. Administrator świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną, na podstawie umów zawieranych na odległość. 
 2. Administrator świadczy usługi polegające na umożliwieniu dostępu przez sieć internetową do sklepu internetowego korzystania z jego funkcjonalności tj.:
  1. konta i profile Użytkowników; 
  2. utrzymywanie kanałów komunikacji Użytkowników, 
  3. możliwości dodawania artykułów;
  4. możliwości tworzenia projektów i agregowania w nich artykułów; 
  5. wyszukiwanie i przeglądanie Ofert;
  6. składania Zamówień,
  7. administrowanie i zarządzanie systemem składania Zamówień w tym dostępu do historii Zamówień, 
  8. dostępu do historii zrealizowanych płatności;
  9. obsługa systemu reklamacji oraz wypowiedzeń i odstąpień od umów Użytkowników, 
  10. udostępnianie systemów rozliczania przez zewnętrzne systemy płatności;
  11. udostępnianie newslettera. 
 3. Wszystkie Usługi realizowane są w formie on-line. 
 4. Administrator występuje również w roli jedynego Wydawcy przyjmując i wykonując Zamówienia. 
 5. Zawarcie umowy na usługi wymienione w ust. 2. pkt a) – m) następuje wraz z założeniem konta przez Użytkownika w sklepie internetowym i pozytywnym zakończeniem procesu rejestracji i weryfikacji. 
 6. Zawarcie umowy na usługę wymienioną w ust. 2. pkt n) następuje za wyraźną zgodą Użytkownika, poprzez skorzystanie z funkcjonalności sklepu internetowego. 
 7. Konto Użytkownika i tym samym umowa na korzystanie ze sklepu internetowego zawarte zostają na czas nieokreślony, aż do czasu zamknięcia konta Użytkownika. 
 8. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy, o której mowa w ust.6. w każdym czasie, czego może dokonać, przez złożenie stosownego oświadczenia drogą e-mail. 
 9. Katalog usług określony w ust. 2. ma charakter otwarty, a Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian i odpłatności za niektóre usługi. Zmiany w płatnościach z tytułu usług nie mają wpływu na zawarte wcześniej umowy. 
 10. Prawidłowe korzystanie z usług sklepu internetowego jest możliwe przy pomocy podłączonego do sieci internet komputera wyposażonego w system operacyjny oraz przeglądarkę internetową. Niektóre Usługi takie jak powiadomienia i niektóre narzędzia mogą wymagać dostępu do konta e-mail.
 11. Administrator ma prawo do wykorzystania loga, pseudonimu, nazwy kont społecznościowych, firmy oraz adresów stron internetowych Użytkowników w celu umieszczenia w sklepie internetowym oraz w materiałach promocyjnych z informacją, iż jest Reklamodawcą i korzysta ze sklepu internetowego.

§ 5
REGUŁY ZAMÓWIEŃ

 1. Administrator jest jedynym Wydawcą oraz udostępniającym Użytkownikom sklep internetowy, zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu. Sklepi internetowy umożliwia Użytkownikom składanie Ofert na Produkty i dokonywanie Zamówień Produktów, na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Wydawca zamieszcza Oferty zawierające fotografie i grafiki. Wydawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw osób trzecich w Ofertach. 
 3. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania w poufności treści Ofert oraz cen oferowanych przez Wydawcę Produktów, które są niewidoczne dla osób spoza sklepu internetowego. 
 4. Wszystkie ceny podane w Ofertach w sklepie internetowych są cenami netto (obok ceny netto widnieje informacja o należnym podatku VAT) określonymi w złotym polskim lub innej walucie wybranej przez Użytkownika.
 5. W przypadku zmiany ceny Usługi w sklepie intrnetowym, przy danej transakcji obowiązuje cena podana w momencie składania Zamówienia. 

§ 6
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Wydawca zamieszcza w sklepie internetowym Ofertę na Produkt, którą Reklamodawca, w ramach funkcjonalności sklepu internetowego ma prawo przyjąć jako Zamówienie. 
 2. Zamówienie Produktu dokonywane jest z użyciem udostępnionego Reklamodawcy formularza zamówienia. 
 3. Reklamodawca przyjmuje Ofertę poprzez dodanie Oferty znajdującej się w bazie ofert sklepu internetowego do koszyka zakupowego. 
 4. Reklamodawca w formularzu zamówienia określa główne cechy zamawianych Produktów i potwierdza złożenie zamówienia, zgodnie z funkcjonalnością sklepu internetowego. 
 5. Zatwierdzenie złożenia Zamówienia, jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Reklamodawcy o złożeniu Zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 6. Zatwierdzenie złożenia Zamówienia oznacza zawarcie umowy pomiędzy Reklamodawcą i Wydawcą.Umowa zawierana jest w języku polskim. 
 7. Po Zamówieniu, Reklamodawca dokonać ma płatności, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. 
 8. Umowa między Wydawcą, a Reklamodawcą zostaje utrwalone w systemie informatycznym Administratora oraz w wiadomości e-mail do Reklamodawcy. 

§ 7
REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Reklamodawca może zamówić przygotowanie i publikację artykułu o wybranej treści u Wydawcy albo przesłać artykuł do publikacji Wydawcy – warunki określa Oferta Wydawcy.  
 2. Reklamodawca przekazując artykuł do publikacji Wydawcy powinien poinformować w uwagach do Zamówienia, jeśli jego treść nie jest unikalna, treść była wcześniej publikowana lub publikacja jest planowana. 
 3. Przed zawarciem umowy w ramach funkcjonalności sklepu internetowego, Strony są zobowiązane potwierdzić poprawność składanego Zamówienia i oświadczenia o akceptacji Zamówienia. Jeżeli Strona przed zawarciem umowy potwierdzi drugiej Stronie otrzymanie i akceptację Oferty, takie potwierdzenie nie powoduje zawarcia umowy a jedynie ten skutek, że Oferta wiąże składającego Ofertę.
 4. Od dnia zawarcia umowy, Wydawca ma 7 dni na realizację Zamówienia. 
 5. Jeśli Wydawca stwierdzi, że artykuł narusza zasady sklepu internetowego lub łamie prawo, Wydawca może odrzucić zlecenie Reklamodawcy.
 6. Wydawca ma prawo do odrzucenia artykułu, który nie cechuje się unikalnością, a Reklamodawca nie poinformował o tym wcześniej Wydawcy. 
 7. Jeśli przesłany artykuł lub dołączone do niego materiały nie spełniają wymogów Wydawcy, Wydawca może odrzucić zlecenie Reklamodawcy.
 8. Jeśli Wydawca stwierdzi, że Reklamodawca nie ma praw do dołączonych materiałów, Wydawca może odrzucić zlecenie Reklamodawcy.
 9. Przed publikacją artykułu Reklamodawca ma prawo do ostatecznej akceptacji w treści i formie. Reklamodawca ma prawo do zlecenia zmian. 
 10. Jeśli w ciągu 5-ciu dni roboczych Reklamodawca nie zatwierdzi zlecenia przyjętego i zrealizowanego przez Wydawcę może ono zostać automatycznie zatwierdzone tak aby Wydawca otrzymał za jego realizację ustalone wynagrodzenie.
 11. Brak reakcji Wydawcy w ciągu 5-ciu dni roboczych na uwagi Reklamodawcy dotyczące Produktu może skutkować brakiem zatwierdzenia Produktu.
 12. Wydawca nie ma obowiązku weryfikowania czy dostarczone treści lub odnośniki nie naruszają prawa, tak w zakresie treści, linkowania, dopuszczalności publikacji lub linkowania, jak i posiadania praw do treści i innych użytych form przekazu.
 13. Przed zawarciem umowy w ramach funkcjonalności sklepu internetowego, Strony są zobowiązane potwierdzić poprawność składanego Zamówienia i oświadczenia o akceptacji Zamówienia.
 14. Wydawca może nie zaakceptować Zamówienia. Wydawca po akceptacji Zamówienia ma 7 dni na publikację artykułu na swojej stronie internetowej wybranej przez Reklamodawcę.
 15. Wydawca po wykonaniu Zamówienia oraz potwierdzenia przez Reklamodawcę akceptacji wykonania Zamówienia otrzyma za nie wynagrodzenie.
 16. W ramach wynagrodzenia umownego Wydawca powinien utrzymywać publikację artykułu lub odnośnika przynajmniej przez okres jednego roku w niezmienionej treści, chyba że Oferta przewidywała inaczej lub zostało to określone inaczej w Zamówieniu między Stronami. 

§ 8
WPŁATY I PŁATNOŚCI

 1. Wpłaty na realizację usług w ramach zamówienia Użytkownika mogą być dokonywane wyłącznie przez Użytkowników. 
 2. Po zatwierdzeniu Zamówienia Administrator udostępnia Reklamodawcy możliwość płatności za pomocą pośrednika płatności lub przelewu na rachunek bankowy Administratora. 
 3. Do każdej płatności zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z danymi podanymi przez Reklamodawcę. Faktura zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od dokonania płatności.
 4. Podmiotem świadczącym usługi płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 5. Dostępną formą płatności w sklepie internetowym są karty płatnicze firm Visa, Visa Electron, Mastercard, Master Card Electronic, Maestro. Administrator może udostępniać w sklepie internetowym także inne formy płatności i obsługujące je podmioty zewnętrzne. 
 6. Szczegółowe zasady rozliczeń z tytułu Usług, w tym stawki wynagrodzenia, określa Administrator w ramach sklepu internetowego, w sekcjach adekwatnych do danej usługi.
 7. Zmiana prowizji w systemie nie wymaga informowania o tym Użytkowników. 
 8. Zasady pobierania wynagrodzenia przez Administratora ustala Administrator w ramach funkcjonalności sklepu internetowego. 
 9. Reklamodawca i Wydawca upoważnia Administratora do stosowania faktur w formie elektronicznej bez podpisu odbiorcy i doręczanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz funkcjonalności sklepu internetowego.

§ 9
ZWROT

 1. Reklamodawcy przysługuje zwrot wynagrodzenia wpłaconego na poczet Zamówienia w następujących wypadkach:
  1. Wydawca nie dotrzymał terminu wykonania Zamówienia, 
  2. Wydawca wykonał Zamówienie w nieprawidłowy sposób lub w nieprawidłowym miejscu i pomimo upomnienia i zgłoszenia prośby o poprawki zmiany nie zostaną naniesione,
 2. Środki zostaną zwrócone przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył Reklamodawca chyba że Reklamodawca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

§ 10
STATYSTYKI

 1. Administrator w ramach sklepu internetowego udostępnia Reklamodawcy statystyki odnoszące się do zakupionych Produktów oraz parametry stron internetowych w Ofertach publikowanych w sklepie internetowym. 
 2. Dane udostępniane w ramach statystyki pochodzą od Wydawców lub są pobierane z serwisów zewnętrznych. 
 3. Administrator będzie prowadził cykliczną weryfikacje statystyk.
 4. Administrator nie gwarantuje poprawności statystyk ani aktualności na dany dzień. 
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w udostępnianych statystykach.

§ 11
REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie sklepu internetowego oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług.
 2. Zgłoszenia reklamacji należy dokonywać na adres e-mail app@contentation.com lub listownie na adres siedziby Administratora. 
 3. Zgłoszenie reklamacyjne, aby mogło zostać rozpatrzone, powinno zawierać podstawowe informacje na temat Zamówienia tj. datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres email wnoszącego reklamację oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 4. Reklamacja będzie rozpatrywana w ciągu 14 dni od daty jej złożenia, chyba że Użytkownik nie opisał przedmiotu i zakresu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie podał danych umożliwiających jego identyfikację. Termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia, w którym Użytkownik dostarczył Administratorowi brakujące informacje.
 5. Odpowiedź na reklamację, Administrator kierować będzie tym samym kanałem jakim otrzymał reklamację.
 6. Odpowiedź Administratora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

§ 12
BLOKADA KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Konto Użytkownika może zostać trwale usunięte, zablokowane lub czasowo zawieszone, bez jakichkolwiek uprzedzeń jeżeli Administrator stwierdzi, że:
  1. działania Reklamodawcy w sklepie internetowym naruszą postanowienia Regulaminu,
  2. dane podane przy rejestracji lub dane do rozliczeń są niepełne lub niewłaściwe,
  3. Użytkownik utrudnia innym Użytkownikom korzystanie ze sklepu internetowego.
  4. Użytkownik zamieszcza treści niezgodne z prawem lub treści naruszające dobra osobiste innych osób. 
 2. Przypisanie nowego konta Użytkownikowi, którego konto zostało zablokowane lub odblokowanie zablokowanego konta wymaga usunięcia naruszeń oraz zgody Administratora, który nie jest zobowiązany do jej udzielenia.
 3. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, zamieszczanie w  sklepie internetowym treści zawierających zapisy sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, wulgarnych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.

§ 13
‍ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Administrator dokłada należytych starań w celu zapewnienia ciągłej i pełnej dostępności usług w sklepie internetowym. 
 2. Administrator nie gwarantuje i nie odpowiada za pełną dostępność platformy sklepowej oraz zastrzega sobie prawo zmiany lub przerwania dostępności i działania dowolnej funkcji lub właściwości sklepu internetowego i usługi w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie. Administrator informuje, że zmiana lub przerwanie dowolnej funkcji lub właściwości Usługi nie wymaga uprzedniego ogłoszenia Użytkownikom. 
 3. Administrator odpowiada wobec Reklamodawcy za brak należytej staranności związanej z realizacją Usług w charakterze pośrednika, na zasadach przepisów ogólnych.  
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. problemy w korzystaniu ze sklepu internetowego bądź Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, jak tez wskutek zdarzeń losowych i siły wyższej. 
  2. za efekt poszczególnych Usług, za które odpowiada Wykonawca, poza przypadkami, w których wyraźnie wskazano, iż Administrator odpowiada przed Reklamodawcą,
  3. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej umowy Reklamodawcy z Wydawcą,
  4. za treści, wartość merytoryczną i zgodność z rzeczywistością artykułów przygotowywanych przez Reklamodawców lub Wydawców i opublikowanych przez Wydawców.
  5. za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem ze sklepu internetowego, w szczególności spowodowane korzystaniem przez Użytkownika lub innych Użytkowników ze sklepu internetowego w sposób niezgodny z regulaminem,
  6. za ewentualne naruszenia prawa spowodowane przez materiały przesłane przez Reklamodawcę lub ustalenia indywidualne Reklamodawcy z Wydawcą
 5. Administrator nie ma obowiązku weryfikowania czy dostarczone przez Reklamodawców treści i skutki ich późniejszej publikacji, nie naruszają prawa, tak w zakresie treści, linkowania, dopuszczalności publikacji lub linkowania, jak i posiadania praw do treści i innych użytych form przekazu (zdjęcia, grafiki, filmy). 
 6. Wydawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Reklamodawcy oraz Administratora za sposób realizacji Zamówienia, w szczególności Wydawca ponosi wyłączną odpowiedzialność w przypadku usunięcia materiałów opublikowanych w ramach Zamówienia, niezależnie od przyczyn, jeśli nastąpiło to przed okresem publikacji określonym w Ofercie lub na podstawie Regulaminu.
 7. Wydawca odpowiada za pełną szkodę wyrządzoną Reklamodawcy i Administratorowi za nieprawidłowe lub nieterminowe wykonanie Zamówienia.
 8. Wydawca ponosi odpowiedzialność za treść Oferty. Wydawca zobowiązany jest do wykonania w całości Produktu określonego w Ofercie. Wydawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wprowadzenia zmian w Ofercie w sposób, który został zabroniony na mocy Regulaminu lub w sposób, który ma na celu wprowadzenie Reklamodawcy lub Administratora w błąd.
 9. Odpowiedzialność Administratora nie obejmuje odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści przez Reklamodawcę jak też nie może przekroczyć kwoty 500 złotych. 
 10. Administrator w żaden sposób nie gwarantuje efektów Usług w postaci zwiększenia przychodów Reklamodawcy.
 11. W przypadku, gdy w związku z wykonaniem przez Administratora obowiązków wynikających z zawartych umów, na skutek nieprawdziwych lub niepełnych oświadczeń Użytkownika, lub w związku z naruszeniem przepisów prawa przez Użytkownika zostanie przeciwko Administratorowi wszczęte jakiekolwiek postępowanie cywilne, egzekucyjne, karne lub administracyjne, lub zgłoszone zostaną wobec Administratora z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia, Użytkownik zobowiązuje się udzielić Administratorowi na swój koszt oraz w miarę posiadanych możliwości pomocy niezbędnej do oddalenia roszczeń lub zarzutów kierowanych przeciwko Administratorowi. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się naprawić szkody poniesione przez Administratora w związku z postępowaniem wszczętym wobec Administratora lub w związku z roszczeniami lub zarzutami skierowanymi przeciwko Administratorowi tj.zaspokoić uzasadnione roszczenia zgłaszane przez osoby trzecie (pod warunkiem ich zasądzenia przez właściwy sąd prawomocnym wyrokiem), zwrócić równowartość wszelkich rzeczywiście uiszczonych przez Administratora, udokumentowanych kar lub grzywien nałożonych na Administratora i pokryć koszty poniesionej przez Administratora niezbędnej, rzeczywiście wydatkowanej pomocy prawnej.
 12. Ograniczenia odpowiedzialności Administratora dotyczą Użytkownika, który jest Konsumentem wyłącznie w zakresie, który jest dozwolony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 14
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Reklamodawcy będącemu Konsumentem w przypadku, gdy Wydawca świadczący usługę jest przedsiębiorcą, ma prawo do odstąpienia od umowy. 
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów o świadczenie usług, jeżeli Wydawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Reklamodawca konsument ma natomiast obowiązek zapłaty za świadczenie otrzymane do chwili odstąpienia. Kwotę do zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia z uwzględnieniem wynagrodzenia lub ceny umownej. 

§ 15
DANE OSOBOWE

 1. Dane Reklamodawcy będą wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i Administrator zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, innym niż wszyscy Wydawcy, jeżeli działania Reklamodawcy będą tego wymagały, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania oraz ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej w sklepie internetowym.

§ 16
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Publikacja artykułu przygotowanego przez Wydawcę dla Reklamodawcy nie powoduje nabycia przez Reklamodawcę jakichkolwiek praw do treści artykułu. 
 2. Reklamodawca oświadcza, że dysponuje pełnią praw autorskich do materiałów przekazywanych Wydawcy do celu realizacji Zamówienia. 
 3. Reklamodawca oświadcza, że wykonanie Produktu nie stanowi naruszenia praw osób trzecich, a także jest dozwolone na gruncie powszechnie obowiązującego prawa.
 4. W momencie zgłoszenia roszczenia przez podmiot trzeci w zakresie jego praw autorskich, Wydawca uprawniony jest do zawieszenia lub anulowania publikacji zawierającej sporne treści. Reklamodawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie ani zwrot należności z tytułu Zamówienia.
 5. Z chwilą przesłania przez Reklamodawcę materiałów nie zbędnych do wykonania Zamówienia, Reklamodawca udziela Administratorowi i Wydawcy niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania z przesłanych materiałów do celów określonych w Ofercie i formularzu Zamówienia

§ 17
PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Administrator uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany warunków technicznych funkcjonowania sklepu internetowego oraz świadczenia usług, przekształcenia Administratora i zmian organizacyjnych, a także zmiany warunków w tym także cen usług świadczonych przez podmioty trzecie świadczonych na rzecz Administratora. 
 2. Administrator poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu na 14 dni przed ich wprowadzeniem. Informacja zostanie przekazana przez wiadomość e-mail na adres konta Użytkownika. 
 3. Użytkownik będący Konsumentem uprawniony jest do wypowiedzenia zawartej z Administratorem umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.W przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika będącego Konsumentem umowy, w trybie wskazanym zdaniu poprzednim, Administrator zobowiązany jest do zwrotu uiszczonych opłat, w wysokości proporcjonalnej do okresu, jaki pozostałby do zakończenia wiążącej umowy.
 4. Użytkownik będący Przedsiębiorcą uprawniony jest do wypowiedzenia zawartej z Administratorem Umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.
 5. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu będzie prawo polskie. Wszelkie spory związane z Regulaminu podlegają̨ polskim sądom powszechnym.
 6. Kontakt z administracją sklepu internetowego odbywa się przez e-mail: app@contentation.com
 7. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże sią nieważne w całości lub w części, bezskuteczne lub niewykonalne, wyłącznie takie postanowienie pozostanie nieważne w całości lub w części, bezskuteczne lub niewykonalne, a pozostałe postanowienia pozostają̨ w mocy. Strony zaś zobowiązują się do zastąpienia poprzez negocjacje w dobrej wierze nieważnych w całości lub w części, bezskutecznych lub niewykonalnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są jak najbardziej zbliżone do postanowień́ zastępowanych.